สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Associate Professor Dr. Onanong Cheablam, FHEA

อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส

อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

075 675 037 - 075 672 202

E – mail: ksukhuma@wu.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ/ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

M.B.A. Hospitality and Tourism Management/ Prince of Songkhla University

บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว/ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments