สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

            สำนักวิชาการจัดการได้วางแผนการดำเนินงานตามภารกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสำนักวิชาการจัดการสำหรับใช้ในการดำเนินโครงการ โดยมีการดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

  • กิจกรรมทางศาสนาที่จัดโดยมหาวิทยาลัย สำนักวิชาจัดบุคลากรเข้าร่วม ได้แก่ กิจกรรมทอดกฐิน กิจกรรมบุญสารทเดือนสิบ กิจกรรมให้ทานไฟ กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆะบูชา
  • กิจกรรมตามประเพณีไทยที่จัดโดยมหาวิทยาลัย สำนักวิชาจัดบุคลากรเข้าร่วม ได้แก่ กิจกรรมลอยกระทง และประกวดนางนพมาศ ซึ่งสำนักวิชาส่งทั้งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประกวด
  • กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชา MGT60-301 พันธกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นการจัดโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรีที่มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างรายได้ในรูปของตลาดชุมชน

           จากการทบทวนพบว่าภารกิจหลักในด้านนี้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทั้งในส่วนของการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการทางศาสนาและประเพณี สำหรับโครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมโครงการพบว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อชุมชน และเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ของชุมชนได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่ได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในปีการศึกษานี้

           ดังนั้น สำนักวิชาจึงได้ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมการบูรการกับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ทำการจัดสรรงบประมาณและกำหนดตัวชี้วัดให้แต่ละหลักสูตรในการดำเนินงานด้านนี้ และยังวางแผนให้มีกิจกรรมทางศาสนาสำหรับศาสนาอื่นเพิ่มเติมด้วย

Facebook Comments