สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

นักวิชาการ

นางสาวหัสยา ตะเหยง

Miss Hassaya Tayeng
นักวิชาการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นาย ธนกฤต มะโนสาร

Mr. Tanakrit Manosan
นักวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

นางสาวณภัทรธิดา มีเดชา

Miss Napattaratida Meedacha
นักวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

นางสาวฐานิยา สิงห์ครุฑ

Miss Thaniya Singkrut
นักวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Facebook Comments