สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

นักวิชาการ

นางสาวหัสยา ตะเหยง

Miss Hassaya Tayeng
นักวิชาการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

นาย ธนกฤต มะโนสาร

Mr. Tanakrit Manosan
นักวิชาการสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโปรเชฟ

นางสาวณภัทรธิดา มีเดชา

Miss Napattaratida Meedacha
นักวิชาการสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโปรเชฟ

นางสาวฐานิยา สิงห์ครุฑ

Miss Thaniya Singkrut
นักวิชาการสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโปรเชฟ

Facebook Comments