สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

ผู้บริหารสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

Assistant Professor Dr. Pimlapas Pongsakornrungsilp, SFHEA
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการจัดกา

อาจารย์ ธนาภา ช่วยแก้ว

Miss Thanapa Chouykaew, FHEA
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.อัจฉรา แสนคม

Dr. Atchara Sankom
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและสื่อสารองค์กร

อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์

Dr.Kanyanit Wichianrat, FHEA
หัวหน้าสาขาสาขาการจัดการโลจิสติกส์

อาจารย์ ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง

Mr. Songpan Janthong
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

Dr. Atchara Sankom
Associate Professor Dr. Onanong Cheablam, FHEA
หัวหน้าสาขาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ แก้วทอง

Assistant Professor Dr. Pensiri Kaewthon FHEA
รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาการจัดการ

Facebook Comments