สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

ปรัชญาของสำนักวิชาการจัดการ

“สำนักวิชาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาบัณฑิตและองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดการและบริหารธุรกิจที่เป็นเสาหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศภายใต้ความยั่งยืนของสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม”

…ร่วมสร้างความยั่งยืนทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นและธุรกิจ…

วิสัยทัศน์ของสำนักวิชาการจัดการ

“สำนักวิชาการจัดการ เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้และจริยธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล”

พันธกิจของสำนักวิชาการจัดการ

1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมด้านโลจิสติกส์ การตลาดดิจิทัล การท่องเที่ยวและศิลปะการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความชำนาญ และมีจริยธรรม สามารถปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล
2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการเติบโตและพัฒนาของชุมชนท้องถิ่น และธุรกิจอย่างยั่งยืนบนฐานการบูรณางานวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
4. ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อัตลักษณ์บัณฑิตสำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาการจัดการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของสำนักวิชาการจัดการที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ และตระหนักถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักคิด “SPACE” ที่เป็นบัณฑิตที่พร้อมเรียนรู้ มีความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ที่ตระหนักรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถใช้หลักคิดด้านการจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวางแผนปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 
 

S: Sustainability มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการอย่างยั่งยืน

P: Pride ภาคภูมิใจในตัวเองและสถาบันการศึกษา

A: Adaptability รู้เท่าทันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

C: Creativity มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้นำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม

E: Ethics มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมพร้อมมีจิตอาสา

 

ค่านิยมร่วม (Share Values) ของสำนักวิชาการจัดการ

"SMWU"

S: Sustainability มุ่งเน้นความยั่งยืนด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

M: Morality ยึดมั่นในคุณธรรม มีธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้

W: Wisdom มุ่งมั่นความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

U: Uniqueness ขับเคลื่อนสำนักวิชาด้วยเครือข่ายภายในและภายนอก

แบบแผนการสร้างคุณค่า (Value Proposition)

“สำนักวิชาการจัดการ: ประตูสู่ความสำเร็จ”

“School of Management: Gateway to Achievement”

โดยสำนักวิชาการจัดการจะพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจที่เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน

3 สาขาวิชา 4 หลักสูตรในสำนักวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ)

 

It’s a path we walk together!

Facebook Comments