สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

 

             สำนักวิชาการจัดการมีแผนในการดูแลนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การดูแลนักศึกษาเรื่องผลการเรียน การดูแลนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและผลงานนักศึกษา การให้คำปรึกษาทางวิชาการ การจัดการข้อร้องเรียน และการช่วยเหลือนักศึกษาในด้านอื่น ๆ โดยใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาจากระบบของศูนย์บริการการศึกษาเป็นหลักในการติดตามความก้าวหน้า ผลการเรียนและภาระการเรียนของนักศึกษาและมีมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาและรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามการดูแลนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในทุกภาคการศึกษา

 การดำเนินการดูแลกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าของผลการศึกษาและภาระการเรียนของนักศึกษา มีดังนี้

  • ให้คำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนตรวจสอบผลการลงทะเบียนให้มีหน่วยกิตและรายวิชาเป็นไปตามแผนการศึกษา (ช่วงลงทะเบียนล่วงหน้า / เพิ่มถอน / สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา)
  • ทำการติดตามการสอบเก็บคะแนนของนักศึกษาในระหว่างภาคการศึกษาและให้คำแนะนำเรื่องวิธีการเรียนและทักษะการเรียน (สัปดาห์ที่ 4 / 6 หรือ 8 ของภาคการศึกษา)
  • การให้คำปรึกษาหากนักศึกษาจำเป็นต้องถอนรายวิชา ตามเวลาที่กำหนด (สัปดาห์ที่ 10 ของภาคการศึกษา)
  • การตรวจสอบผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาร่วมกับนักศึกษา เพื่อวางแผนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป (สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา)

          รวมทั้งการดำเนินการเรื่องการดูแลและให้คำปรึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ การดูแลด้านจิตใจในรูปแบบคลินิกดูแลและให้คำปรึกษา การสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตรเชิงวิชาการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเชิงความสัมพันธ์/สังคม ดังภาพ

          สำนักวิชามีการทบทวนการดูแลนักศึกษา พบว่านักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ในต้นปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 110 คน และนักศึกษาตกค้างอีกจำนวน 39 คน ซึ่งจำเป็นต้องไปรับการดูแลอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงพบว่าจำเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาอย่างบูรณาการมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการเรียน ด้านสภาวะจิตใจ และการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ จึงได้ทำการปรับปรุงระบบการดูแลและการให้คำปรึกษานักศึกษาโดยเน้นไปที่การบรรลุแผนที่วางไว้ในเรื่องนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00  จึงมีการปรับปรุงการดูแลนักศึกษากลุ่มที่มี GPAX ต่ำกว่า 2.00 ดังนี้ นักศึกษาที่มี GPAX ต่ำกว่า 2.00 จะถูกดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีการติดตามเรื่องผลการเรียนและการเข้าห้องเรียนใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ในเรื่องการเข้าห้องเรียนโดยติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน ผลการสอบย่อย และผลการสอบกลางภาค โดยอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษากลุ่มนี้ มีการจัดทำรายงานการดูแลนักศึกษาเสนอต่อที่ประชุมหลักสูตร สาขาวิชาและสำนักวิชา ในทุกภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 ลดลงเหลือ 19 คน ณ สิ้นปีการศึกษา

         นอกจากนี้ ยังได้ทำการปรับปรุงแผนการใช้เงินกองทุนสำนักวิชาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น การชื่นชมและเชิดชูนักศึกษาที่เป็นตัวแทนสำนักวิชาไปร่วมแข่งขันรายการต่าง รวมทั้งการจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนก้าวกระโดด คือมีผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้น 0.5 ขึ้นไป

Facebook Comments