สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

 

หลักสูตร

จำนวนนักศึกษาแบ่งตามชั้นปี (คน)

 

รวมทั้งสิ้น

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

>ปี 4

1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

84

118

101

9

6

318

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน

19

19

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

82

82

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

38

38

5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

110

111

84

85

21

411

6) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

14

26

17

19

0

76

7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

56

51

144

12

263

รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด

347

311

253

257

39

1,207

จำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 

หลักสูตร

จำนวนนักศึกษาแบ่งตามชั้นปี (คน)

รวมทั้งสิ้น

ปี 1

ปี 2

>ปี 2

 

1)     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

6

6

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

32

30

47

109

3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

1

1

1

3

รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

33

37

48

118

Facebook Comments