สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

 

อาจารย์สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

อาจารย์สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์
อาจารย์สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์
อาจารย์สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์
Facebook Comments