สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์

Miss Supicha Vilaisri, FHEA

อาจารย์ สุพิชา วิไลศรี

อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์

075 672 201 - 075 672 202

E – mail: supicha.vi@wu.ac.th

วุฒิการศึกษา

MSc. e-Business Management (Digital and Data Science) / University of Warwick, UK

บธ.บ การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับสอง) /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Facebook Comments