สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

นักวิชาการ

Miss Hassaya Tayeng

นางสาวหัสยา ตะเหยง

นักวิชาการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

075 672 202

E – mail: hassaya.ty@wu.ac.th

วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต/โลจิสติกส์/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments