สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์

Dr.Kanyanit Wichianrat, FHEA
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง

Assistant Professor
Dr. Panida Chamchang, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุณฑรี จันทร์กลับ

Assistant Professor
Boontaree Chanklap, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


อาจารย์ ฮุชเซ็น นิยมเดชา

Mr. Hussen Niyomdecha, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


อาจารย์ ณิชชา วัฒนสิริภักดี

Miss Nitcha Watthanasiripakdee, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

(ลาศึกษาต่อ)


อาจารย์ สุพิชา วิไลศรี

Miss Supicha Vilaisri, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Facebook Comments