สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

อาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

อาจารย์ ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง

Mr. Songpan Janthong
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

รองศาสตราจารย์
ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

Associate Professor
Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp, SFHEA
อาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

อาจารย์ เอกวุฒิ จันทร์ส้ม

Mr. Akawut Jansom, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ ธีรดา คัตตพันธ์

Miss Teerada Cattapan, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ ลอง คิม

Mr. Long Kim
อาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

รองศาสตราจารย์
ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม

Associate Professor
Dr. Laksanara Khwanchum
อาจารย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

Facebook Comments