สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญการบริการบริการ, มัคคุเทศก์และการสื่อความหมายและธุรกิจการบิน
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7222-2
E - mailksukhuma@wu.ac.th
ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญการจัดการท่องเที่ยว, จิตวิทยาบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์
สาขาที่จบการศึกษาManagement Studies
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7225-1
E - mailkpimlapa@wu.ac.th
ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
สาขาที่จบการศึกษาRegional and Rural Development Planning
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7224-6
E - mailjrungraw@wu.ac.th
ผศ.ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว, การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว, การสื่อความหมายการท่องเที่ยว
สาขาที่จบการศึกษาNatural Resources Management
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7228-8
E - mailconanong@wu.ac.th
ผศ.สิริโสภา จุนเด็น
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญเค้กและการแต่งหน้าเค้ก การผลิตไอศกรีม และการแกะสลักผักและผลไม้
สาขาที่จบการศึกษา คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7229-7
E - mailsirisopa.ju@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญการจัดการโรงแรม, การจัดการสปาและการจัดการคุณภาพบริหาร
สาขาที่จบการศึกษาHuman Environmental Sciences
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7224-2
E - mailnyeamdao@wu.ac.th
อาจารย์ ปวิธ ตันสกุล
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญศิลปะการประกอบอาหาร, การจัดการภัตตาคาร, การจัดการธุรกิจไมซ์
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7222-5
E - mailtpavit@wu.ac.th
อาจารย์ ธนาภา ช่วยแก้ว
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญธุรกิจจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์, ธุรกิจการจัดประชุม,นิทรรศการและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
สาขาที่จบการศึกษา การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7221-7
E - mailthanapa.ch@wu.ac.th
อาจารย์ สุนทร บุญแก้ว
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญการเรียนรู้คู่การปฏิบัติงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ,การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7221-1 
E - mailbsunthor@wu.ac.th
อาจารย์ ตันยมน เพชรรัตน์
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร ชีวเคมีของอาหารทะเล ความปลอดภัยทางอาหาร และโภชนาการ
สาขาที่จบการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7222-3
E - mail tanyamon.pe@wu.ac.th
อาจารย์ หทัยกาญจน์ นุ่นเดช
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาที่จบการศึกษา Tourism Management
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7220-3
E - mailhataikan.no@wu.ac.th
อาจารย์ ณัฐปรัชญา นันทวิสิทธิ์
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญบริการ, มัคคุเทศก์และการสื่อความหมายและธุรกิจการบิน
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7222-2
E - mailnuttaprachya.na@wu.ac.th
อาจารย์ เสาวนีย์ รอดอยู่
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ความเชี่ยวชาญการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
สาขาที่จบการศึกษาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์0-7567-7220-1
E - mailsauwanee.ro@wu.ac.th
Facebook Comments