สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม


Associate Professor Dr. Onanong Cheablam, FHEA
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี


Associate Professor Dr. Rungrawee Jitpakdee, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

Assistant Professor
Dr. Pimlapas Pongsakornrungsilp, SFHEA
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส

Dr. Sukhuman Klamsaengsai, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์ ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

Dr. Yeamdao Narangajavana, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์ สุนทร บุญแก้ว

Mr. Sunthorn Boonkaew, SFHEA
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์ เสาวนีย์ รอดหยู่

Miss Sauwanee Rodyu, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์ ธนาภา ช่วยแก้ว

Miss Thanapa Chouykaew, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Facebook Comments