สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

อาจารย์หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม


Associate Professor Dr. Onanong Cheablam, FHEA
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

Assistant Professor
Dr. Pimlapas Pongsakornrungsilp, SFHEA
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม​

อาจารย์ ธนาภา ช่วยแก้ว

Miss Thanapa Chouykaew, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส

Dr. Sukhuman Klamsaengsai, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม​


อาจารย์
ดร.เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ

Dr. Yeamdao Narangajavana, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม​


อาจารย์ เสาวนีย์ รอดหยู่

Miss Sauwanee Rodyu, FHEA
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม​

อาจารย์ สุนทร บุญแก้ว

Mr. Sunthorn Boonkaew, SFHEA
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Facebook Comments