สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Mr. Sunthorn Boonkaew, SFHEA

อาจารย์ สุนทร บุญแก้ว

อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

095 410 7015 - 075 672 202

E – mail: Sunthon_br@wu.ac.th.

วุฒิการศึกษา

MIHTM. International Hotel and Tourism Management / International Hospitality and Tourism Management /Naresuan University, Southern-Cross University, Australia

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ/ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บธ.บ การจัดการโรงแรม/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Facebook Comments