สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus

รายการ

ผลการดำเนินงาน

หน่วยนับ

จำนวนบทความที่มีค่าควอไทล์ (quartile) Q1 หรือ Q2

31

เรื่อง

จำนวนบทความที่ค่าควอไทล์ (quartile) Q3

14

เรื่อง

จำนวนบทความที่ค่าควอไทล์ (quartile) Q4

4

เรื่อง

รวมจำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์

49

เรื่อง

Facebook Comments