242493525_6180429018696452_6788846174754804599_n

10 เหตุผลที่ควรเรียนที่สำนักวิชาการจัดการ

                1. หลักสูตรสมัยใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21                                                                                                                                                                                          2. ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนรู้เทียบเท่ากับมาตรฐานมหาวิทยาลัยชั้นนำ                                                                                                    3. เน้นทักษะวิชาชีพเพื่อฝึกทักษะจำเป็นที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรม ดังนั้นบัณฑิตจึงพร้อมที่จะทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรม                          เพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                          4. มีการฝึกสหกิจศึกษาอยู่ในโครงสร้างหลักสูตร                                                                                                                                                                              5. มีมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับโลก                                                                                                                        6. มีบุคลากรที่มีคุณภาพการสอนระดับโลกด้วยประกาศนียบัตรการสอนระดับโลก                                                                                                                            7. บรรยากาศที่เป็นมิตรและให้การสนับสนุนระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา                                                                                                                          8. ได้งานก่อนสำเร็จการศึกษา                                                                                                                                                                                                            9. มีการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในรายวิชาและสหกิจศึกษา                                                                                                                                                        10. สนับสนุนให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการและเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

Facebook Comments