Home / ข่าวทั่วไป / หลักสูตร MBA รุ่นที่ 30 มอบเงินรายได้การจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล ปี 2561 ช่วยโรงเรียนบ้านทับท้อน และโรงเรียนบ้านเขาแก้ว

หลักสูตร MBA รุ่นที่ 30 มอบเงินรายได้การจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล ปี 2561 ช่วยโรงเรียนบ้านทับท้อน และโรงเรียนบ้านเขาแก้ว

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รุ่นที่ 30) ศูนย์วิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รศ.ดร.สมนึกเอื้อจิระพงษ์พันธ์ นำเงินรายได้จากการจัดกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2561 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
          1.เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านทับท้อน จ.สุราษฎร์ธานี ช่วยปรับปรุงโรงอาหาร ซื้อพัดลม 6 ตัว ซื้อตู้น้ำดื่ม ทาสี ปรับปรุงทำความสะอาด รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และอื่นๆ เพื่อให้น้องๆ เยาวชนที่ยังขาดโอกาสได้มีโรงอาหารที่มีสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น รวมเป็นเงิน 80,000 บาท
          2.เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนวัดเขาแก้ว อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือปรับปรุงห้องน้ำสำหรับน้องๆนักเรียน ได้ใช้อย่างสุขสะอาดมากขึ้น และสนับสนุนเครื่องโทรทัศน์ ขนาด 43 นิ้ว เพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนทางไกล รวมเป็นเงิน 79,000 บาท

Facebook Comments

Check Also

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

    & …