Home / ข่าวทั่วไป / โครงการเรียนรู้ เตรียมการ สู่การทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาท่องเที่ยว (รหัส 59)

โครงการเรียนรู้ เตรียมการ สู่การทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาท่องเที่ยว (รหัส 59)

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม และอาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 88 คน เข้าร่วมโครงการกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาท่องเที่ยว (รหัส 59) ในภาคเช้าเพื่อวางแผนการเรียน การวางตัว และการใช้ชีวิต และภาคบ่ายร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ นำหนังสือการ์ตูน นิตยสาร และอื่นๆ ไปมอบให้กับน้องๆ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Facebook Comments

Check Also

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Facebook Commen …