Home / ข่าวทั่วไป / นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดโครงการ WU จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดโครงการ WU จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดโครงการ WU จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ขึ้น  ณ โรงเรียนวัดยางงาม ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งคณะนักศึกษาได้มีการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ห้องน้ำ ห้องสมุด และทัศนียภาพโดยรวมของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างทัศนียภาพอันสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาในการเป็นผู้นำ การรู้จักเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม   โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 19 และวันที่ 21 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 20 คน โดยมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา HRM-424 จริยธรรมทางธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560  และมีอาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการฯ

Facebook Comments

Check Also

สำนักวิชาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

Facebook Commen …