หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์  เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาภายในประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8-12 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดยได้นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานในองค์การต่างๆ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จํากัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
และ บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานั้นได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ประกอบอาชีพในสาขาบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพต่อไป

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักสร้างแบรนด์รุ่นเยาว์ Young Brand Creator Camp (YBCC) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563

หลักสูตรบริหารธ …