ขอต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ที่ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยเปอร์ดู สหรัฐอเมริกา ที่ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาหลักสูตรฯ ภารกิจด้านงานสอน งานวิจัย การพัฒนากำลังคนและการประชาสัมพันธ์สาขาให้ผู้เกี่ยวข้องได้รู้จักและรับทราบพันธกิจของสาขาฯ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์ในสาขาให้เติบโตยิ่งขึ้น
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและประสบการณ์การทำงานในหลายด้าน ทั้งด้านการสอน การวิจัยและบริการทางวิชาการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มากว่า 23 ปี และภาคปฏิบัติที่ทำงานในบริษัทที่ปรึกษาของเอกชน มากว่า 29 ปี โดยเฉพาะการลงทุนในภาครัฐและเอกชนและการวางแผนโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั้งด้านสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พลังงาน ธุรกิจเกษตร สิ่งแวดล้อม และบริการ

Facebook Comments

Check Also

นักศึกษาท่องเที่ยวฯ คว้า 2 รางวัล “Best Paper” และ “Best Presentation” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย

    & …