กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ในหัวข้อ “การทำแผนการผลิต/โครงการ การตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร และการจัดการสินค้าเกษตร”ในโครงการสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย เกษตรอำเภอท่าศาลาณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลุงเลื่อน พรมวี ตำบลสระแก้ว

          หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยอาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส ที่ปรึกษาอธิการบดีทางวิชาการ และนางสาวภัสราภรณ์  พุมดวง นักวิชาการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์  

          โดยได้รับเชิญจากเกษตรอำเภอให้อาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิชาการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ  “การทำแผนการผลิต/โครงการ การตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร และการจัดการสินค้าเกษตร” ในโครงการสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ให้กับเกษตรกร หมู่ 9 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายเลื่อน  พรหมวี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

         กิจกรรมให้ความรู้ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากเกษตรรายย่อยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ และการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 

Facebook Comments

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมลับฝีมือนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยและการตีพิมพ์

เมื่อวันพุธ ที่ …