Home / ข่าวการศึกษา / การศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย “Study in India”

การศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย “Study in India”

ขอเชิญชวนผู้สนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย “Study in India” โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.studyinindia.gov.in

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 “ด้านทักษะภาษาเทคโนโลยี และวิชาชีพ”

    & …