สัมมนาวิชาการระดับนานานาชาติ IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 20

          นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ UiTM ประเทศมาเลเซีย นางสาวผกามาส แก้วเมือง นางสาวพุทธรักษา อรรคไกรสีห์ และนายศุภกิจ กิจบัญชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยได้มีการนำเสนอประเด็นวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Moving towards Industrial Revolution (IR) 4.0 ; the role of youth in virtual entrepreneurship. ทั้งนี้มีการเสนอบทความเรื่อง The future of Thai labor under industrial 4.0 ณ Universiti of Teknologi Mara (UiTM) โดยมีอาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ และอาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนในกิจกรรมครั้งนี้

Facebook Comments

Check Also

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนพนมเบญจา จ.กระบี่

วันที่ 27 กุมภา …