อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

           อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอม อาจารย์ ดร สมจินตนา คุ้มภัย อาจารย์ ดร ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต ผศ. บุณฑรี จันทร์กลับ อาจารย์ นลินี ทินนาม อาจารย์ กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ อาจารย์ สุชาติ ฉันสำราญ และ อาจารย์ นิษฐิดา สุดใหม่ ได้รับเชิญจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์พาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นาย ขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอกชน จำนวน 320 คน นาย ขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในระหว่างเป็นประธานเปิดการอบรม ว่า จังหวัดมีความจำเป็นต้องระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด พ.ศ. 2561-2564 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์จังหวัด การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อน รวมทั้งการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการอบรมครั้งนี้ ทีมวิทยากรจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ได้บรรยายหัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัด การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพภายในและภายนอกจังหวัด โดยใช้ SWOT Analysis TOWS Matrix รวมถึงแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ( Value Chain ) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมและปัจจัยความสำเร็จของโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด โดยกิจกรรมระดมความคิดเห็นหลักสูตรบริหารธุรกิจได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มร่วมกับคณาจารย์จากหลักสูตรบริหารธุรกิจ ซึ่งผลที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การจัดทำโครงการ ( Project Idea ) ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญหลายด้านประกอบด้วย โลจิสติกส์ การเงิน การตลาด การสร้างแบรนด์ ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการองค์การ การเป็นผู้ประกอบการ และ การขอมาตราฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้เป็นวิทยากร และ ให้คำปรึกษา รวมทั้งทำงานร่วมกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และ หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง

Facebook Comments

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมลับฝีมือนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยและการตีพิมพ์

เมื่อวันพุธ ที่ …