สัมมนาสำนักวิชาการจัดการ ประจำปี 2561

         ในคราวสัมมนาสำนักวิชาการจัดการ ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 – 17.00 ณ ห้อง 101
อาคารวิชาการ 3 สำนักวิชาการจัดการ ได้มีสรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการจัดการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ปี 2561 เพื่อนำมาทบทวนในการพัฒนาสำนักวิชาฯ ในปีถัดไป โดยมีการระดมสมองกันแต่ละสาขาวิชา เพื่อพัฒนาด้านการการเรียนการสอน การวิจัย และด้านบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเข้มข้น และสำนักวิชาฯ
ได้มีการแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้
–  ต้อนรับพนักงานใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่อธิการบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
–  แสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
–  แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการคว้ารางวัลจากการประกวดการประกอบอาหารในรายการ มหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวไทย ตามรอยชิม 9 ถิ่นเมืองใต้ ณ ห้างโรบินสันจังหวัดตรัง จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย (1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเหรียญเงิน รายการข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง 84.2 คะแนน (นายภูธเนศ จันทวโร และ น.ส.สุทธิดา แตงอิน)
(2)รางวัลเหรียญทองเเดง รายการไก่ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช 74 คะเนน (นายปวิธ ตันสกุล และ น.ส.ณภัทริดา มีเดชา)
(3) รางวัลเหรียญทองแดง รายการกุ้งมังกรเจ็ดสี ภูเก็ต 74 คะเเนน (นายธนกร การดี และ นายศตวรรษ เรืองจันทร์)
(4)รางวัลเหรียญทองเเดง รายการปูนิ่ม ระนอง 70 คะแนน (น.ส.สุดารัตน์ นานอน และ น.ส.ดาวดี สงประเสริฐ)
(5) รางวัลระดับประกาศนียบัตร รายการสาหร่ายพวงองุ่น พังงา 67 คะแนน (น.ส.สุดารัตน์ นานอน และ น.ส.ดาวดี สงประเสริฐ)

และในเวลา 17.30 -22.00 น. ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสังสรรค์ และร่วมเลี้ยงฉลองความสำเร็จการรับนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ปี 2561

Facebook Comments