โครงการอบรมบุคลิกภาพนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          หลักสูตรบริหารธุรกิจ มวล. เตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่คาดว่าจะปฏิบัติสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2561 นี้ โดยจัดฝึกอบรมใน 2 หลักสูตรได้แก่ 1.หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ จากสถาบัน John Robert Powers และ2. หลักสูตรการอบรมแต่งหน้าทำผม โดยวิทยากรพิเศษ คือ คุณปูดำ พิมลพรรณ รอดคุ้ม ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจรุ่นที่ 12 ผู้โด่งดังจากคลิปแต่งหน้าใน YouTube สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมจำนวนกว่า 150 คน

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักสร้างแบรนด์รุ่นเยาว์ Young Brand Creator Camp (YBCC) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563

หลักสูตรบริหารธ …