Home / ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา / หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวสู่ชุมชนและอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวสู่ชุมชนและอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง ได้มีการจัดงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวสู่ชุมชนและอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย” ณ ชุมชนบ้านหน้าทัพ (บ้านแหลม) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายคมสัน นิลยองตระกูล ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งมอบแผนที่ชุมชนด้วยระบบ QR- Code แก่ 8 ชุมชนท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และนางลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ร่วมเสวนาหัวข้อ “รู้จักอัตลักษณ์ รู้ทันตลาดการท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน….แนวโน้มและการปรับตัว” และมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้หัวข้อ “การสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” โดยวิทยากร คุณศักดิ์อรุณ บุญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าการตลาด โรงแรมสามายา บีชย์ รีสอร์ท 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 โดยผ่านมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็นงบบูรณาการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินการจัดโครงการ “การใช้แบรนด์และอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ” โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว องค์ความรู้ด้านแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนมีการผลิตสื่อทางการตลาดท่องเที่ยวทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ และสื่อ 2 ภาษา ตลอดจนมีการจัดทำสื่อในลักษณะ Top Ten Landmark ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตลอดจนการสร้าง Website กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 

ชุมชน 8 ชุมชนที่ทางโครงการได้เข้าไปร่วมมือและสนับสนุนเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ประกอบด้วย 1. ชุมชนบ้านบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
2.ชุมชนท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
3. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
4. ชุมชนท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
5. ชุมชนบ้านหน้าทัพ หรือบ้านแหลม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. ชุมชนปากพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. ชุมชนขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. ชุมชนคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่งไฟล์ภาพและเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมให้ทาง ling gmail

Facebook Comments

Check Also

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์”ระดับมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจา …