หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

         หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ได้เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั้งนี้ ทั้ง 2 สถาบันการศึกษาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมตอบข้อซักถามด้านการจัดการเรียนการสอน เนื้อหารายวิชา สิ่งสนับสนุนการเรียนของหลักสูตร เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป

Check Also

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน WIL

    & …