Home / ข่าวทั่วไป / ศิษย์ท่องเที่ยว ขอขมา กราบลาครู

ศิษย์ท่องเที่ยว ขอขมา กราบลาครู

          วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการได้จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาปี 2558 หรือ รุ่นที่ 17 โดยมีการจัด 3 กิจกรรมหลัก เพื่อเป็นการส่งท้ายความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง
กิจกกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะภาษาและวิชาชีพ (Exit Exam) ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง 301
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสวนาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3/2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้หลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมที่ 3ศิษย์ท่องเที่ยว ขอขมา กราบลาครูเพื่อให้ศิษย์รำลึกพระคุณครูบาอาจารย์สำหรับการอุทิศกาย-ใจ ดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี และเพื่อให้คณาจารย์ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกสำหรับนักศึกษา

3 สิงหา ฤกษ์ดี ปี 58
สู่รั้วแสด ม่วงนี้ อย่างมีหวัง
เปิดเข้าบ้าน ท่องเที่ยว ดุจดังรัง
ปั้นปลูกฝัง ความรู้ ประสบการณ์
กระตุ้นเตือน ต่อยอด ความสามารถ
ให้เก่งกาจ กายแกร่ง และกล้าหาญ
ผ่าน Work-Based สหกิจ ติดตัวนาน
เป็นอาวุธ สู่งาน ที่น่าชม
ถึง 12 มิถุนา ปี 62
ได้ป่าวร้อง สำเร็จ อย่างสุขสม
ขอความดี จงนำพา น่าภิรมย์
ทุกสังคม เปิดรับ ศิษย์ชาวเรา.

Facebook Comments

Check Also

สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำสำนักวิชาการจัดการ

    & …