ศิษย์ท่องเที่ยว ขอขมา กราบลาครู

          วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการได้จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาปี 2558 หรือ รุ่นที่ 17 โดยมีการจัด 3 กิจกรรมหลัก เพื่อเป็นการส่งท้ายความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง
กิจกกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะภาษาและวิชาชีพ (Exit Exam) ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง 301
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสวนาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 3/2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้หลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมที่ 3ศิษย์ท่องเที่ยว ขอขมา กราบลาครูเพื่อให้ศิษย์รำลึกพระคุณครูบาอาจารย์สำหรับการอุทิศกาย-ใจ ดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี และเพื่อให้คณาจารย์ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกสำหรับนักศึกษา

3 สิงหา ฤกษ์ดี ปี 58
สู่รั้วแสด ม่วงนี้ อย่างมีหวัง
เปิดเข้าบ้าน ท่องเที่ยว ดุจดังรัง
ปั้นปลูกฝัง ความรู้ ประสบการณ์
กระตุ้นเตือน ต่อยอด ความสามารถ
ให้เก่งกาจ กายแกร่ง และกล้าหาญ
ผ่าน Work-Based สหกิจ ติดตัวนาน
เป็นอาวุธ สู่งาน ที่น่าชม
ถึง 12 มิถุนา ปี 62
ได้ป่าวร้อง สำเร็จ อย่างสุขสม
ขอความดี จงนำพา น่าภิรมย์
ทุกสังคม เปิดรับ ศิษย์ชาวเรา.

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักสร้างแบรนด์ และอนาคตของนักสร้างแบรนด์”  โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

    & …