สถานวิจัย สำนักวิชาการจัดการ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยดีเด่น

          ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทางคณบดีสำนักวิชาการจัดการได้มีการมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัย ดังนี้
          1.รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นเชิงพาณิชย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต
          2.รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor สูงสุด และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจหนูผึ้ง
          3.อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์สุนทร บุญแก้ว
          4.อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม
          5.อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ฮุชเซ็นนิยมเดชา
(ผู้แถลง : อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดีหัวหน้าสถานวิจัย)  เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างมีคุณภาพต่อไป

 

Facebook Comments

Check Also

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker และ Panel Discussion ในงาน 5th International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science ณ Middlesex University, Dubai campus

    & …