• 075 672 201
  • management.wu.ac.th
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาวลัยลักษณ์  โดยมีตัวแทนอาจารย์ และนักศึกษาใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการโลติสติกส์ สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์  และสาขาการเงิน ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้

Facebook Comments