Home / ข่าวการศึกษา / นักศึกษาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ สร้างนักบริหารดีและเก่ง ปี 2562 หลักสูตร Creating Future Great Leaders รุ่น 3

นักศึกษาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ สร้างนักบริหารดีและเก่ง ปี 2562 หลักสูตร Creating Future Great Leaders รุ่น 3

          นางสาวฮัสมา สิดิ และนางสาวบุสริน โต๊ะกะมิ นักศึกษาชั้นปีที่ 3  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ สร้างนักบริหารดีและเก่ง ปี 2562  หลักสูตร Creating Future Great Leaders รุ่น 3 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) เป็นผู้จัดงาน สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ฯ นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ต่างๆ ที่มีความสำคัญ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการก้าวสู่ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและนักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศ ร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น Business Acumen, Leadership Essential อาทิ Business Ethic, Strategic Thinking, Global Mindset, Business Transformation Through Digital Disruption, Innovation, Leadership Communication, Design thinking,Business Etiquette / Grooming เป็นต้น นอกเหนือจากนี้แล้ว ทางโครงการฯ ยังให้ความสำคัญในด้านการเรียนรู้ด้วยการออกพื้นที่จริงเพื่อเปิดรับประสบการณ์ โดยขอความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงาน และภาคเอกชนต่างๆ ที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทย ในการถ่ายทอดความคิดการขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมกับการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสู่การเป็นนักบริหารที่ดีและเก่ง สามารถนำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

Facebook Comments

Check Also

ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวนิสรีน เจะดุหมัน ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดมัคคุเทศก์นำเที่ยว แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

    & …