หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาในวิชาเอกการตลาด การเงิน
และโลจิสติกส์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัทเกร็ดแก้ว กรีน จำกัด  และ ศูนย์วิศวกรรมโทรคมนาคม ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรฯ
ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานของบริษัทเกร็ดแก้ว กรีน จำกัด  (โรงงานผลิตน้ำดื่ม) และรับฟังข้อมูลด้านการบริหารจัดการของ AIS DATA Center  ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับรายวิชา BUS60-302  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงลึกทางธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วย

Facebook Comments

Check Also

วิชาเศรษฐกิจไทย ที่ม.วลัยลักษณ์ เราไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียน

    & …