อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรมการประกวดผลงานของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคใต้) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรมการประกวดผลงานของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคใต้)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ณ ชั้น 1 ห้องประชุมฟอร์จูน 2 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Facebook Comments

Check Also

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker และ Panel Discussion ในงาน 5th International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science ณ Middlesex University, Dubai campus

    & …