หลักสูตรบัญชี สำนักวิชาการจัดการ ต้อนรับคณะดูงานจาก หลักสูตรบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก หลักสูตรบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 ท่าน และ ทีมคณาจารย์จากหลักสูตรบัญชีและผู้บริหารสำนักวิชาฯ ให้การต้อนรับจำนวน 5 ท่าน
         กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง รองคณบดี และ อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี อย่างเป็นกันเองและอบอุ่น
          โดย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเฉพาะการจัดการเรียนสหกิจศึกษาของหลักสูตรบัญชีที่มีชื่อเสียงจากการจัดการระบบสหกิจศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

Facebook Comments

Check Also

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักสร้างแบรนด์ และอนาคตของนักสร้างแบรนด์”  โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

    & …