อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ  เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่างๆ

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562  ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ  เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ยังหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรกับสาขาวิชาฯ  ณ จ.กระบี่ และ จ.ภูเก็ต
เพื่อติดตามพัฒนาการของนักศึกษา  และร่วมให้ข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ซึ่งสาขาวิชาฯ ได้รับผลสะท้อนกลับที่ดี เป็นที่น่าภาคภูมิใจ

สถานประกอบการและนักศึกษาประกอบด้วย

🌱บริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัด สำนักงานกระบี่
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สุทธินนท์
🌱สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
นางสาวนูรฮายาตี ดอรอแม
นายจารุวัฒน์ แสวงวิทย์
🌱บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานภูเก็ต
นางสาวลลิตา ปักเข็ม
นางสาวเยาวลักษณ์ ขุนโหร
🌱โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา
นางสาวกาญจนา เชาวลิต

สาขาวิชาฯ ขอขอบคุณ  ผู้บริหารและพนักงานพี่เลี้ยงทุกหน่วยงาน
ที่ให้การต้อนรับและร่วมนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง

Facebook Comments

Check Also

วิชาเศรษฐกิจไทย ที่ม.วลัยลักษณ์ เราไม่ได้เรียนแค่ในห้องเรียน

    & …