Home / Green SM

Green SM

โครงการสีเขียว สำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาการจัดการได้กำหนดนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักวิชาสีเขียว ดังต่อไปนี้

1.สนับสนุนและรณรงค์การประหยัดพลังงานทุกรูปแบบในสำนักวิชาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2.กำหนดเป้าหมาย และมาตรการ เพื่อให้เกิดการประหยัดและดารอนุรักษ์พลังงานในสำนักวิชาที่เป็นรูปธรรม

3.กำหนดแนวทางดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4.รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรสำนักวิชาการจัดการ ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังานและสิ่งแวดล้อม

5.ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในสำนักวิชาการจัดการ ในการดำเนินการ 3 R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

6.ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร และการเตรียมความพร้อมในสถานการฉุกเฉิน

7.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสำนักวิชาการจัดการให้เป็นพื้นที่สีเขียว

8.จัดให้มีการดำเนินงานตามแผนการบำรุงและรักษาเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.สื่อสารนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้บุคลากร ได้รับทราบอย่างทั่วถึงทั้งสำนักวิชาการจัดการ

10.มีการทบทวนนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของสำนักวิชาการจัดการ ทุกปีเพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)
2. ด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)
3.ด้านการจัดการของเสีย(Waste)
4.ด้านการจัดการน้ำ(Water)
5.ด้านการจัดการระบบขนส่งภายใน(Transportation)
6.ด้านการให้การศึกษาวิจัยและบริการวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม(Education and Research)

ความก้าวหน้า
Web Designer 50%

สำนักวิชาการจัดการ มีการติดป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ด้านการส่งเสริมความสะอาด 

ด้านการควบคุมวัตถุมีพิษและสารพิษ

ข้อมูลการใช้งานน้ำ

ปีพ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810