• 075 672 201
 • management.wu.ac.th
 • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

โครงการสีเขียว สำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาการจัดการได้กำหนดนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักวิชาสีเขียว ดังต่อไปนี้

1.สนับสนุนและรณรงค์การประหยัดพลังงานทุกรูปแบบในสำนักวิชาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2.กำหนดเป้าหมาย และมาตรการ เพื่อให้เกิดการประหยัดและดารอนุรักษ์พลังงานในสำนักวิชาที่เป็นรูปธรรม

3.กำหนดแนวทางดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4.รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรสำนักวิชาการจัดการ ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังานและสิ่งแวดล้อม

5.ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในสำนักวิชาการจัดการ ในการดำเนินการ 3 R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

6.ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร และการเตรียมความพร้อมในสถานการฉุกเฉิน

7.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสำนักวิชาการจัดการให้เป็นพื้นที่สีเขียว

8.จัดให้มีการดำเนินงานตามแผนการบำรุงและรักษาเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.สื่อสารนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้บุคลากร ได้รับทราบอย่างทั่วถึงทั้งสำนักวิชาการจัดการ

10.มีการทบทวนนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของสำนักวิชาการจัดการ ทุกปีเพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)
2. ด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)
3.ด้านการจัดการของเสีย(Waste)
4.ด้านการจัดการน้ำ(Water)
5.ด้านการจัดการระบบขนส่งภายใน(Transportation)
6.ด้านการให้การศึกษาวิจัยและบริการวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม(Education and Research)

ความก้าวหน้า
Web Designer 50%

1.1 ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน

สำนักวิชาการจัดการ  ตั้งอยู่ที่ อาคารวิชาการ 3 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

 

 

1.2 ขนาดพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ

1.3 จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน

สำนักวิชาการจัดการ  มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 55 คน แบ่งเป็น

 • บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 44 คน
 • บุคลากรสายปฏิบัติการและสนับสนุนจำนวน 11 คน

 2.1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

 • ใช้การเปิดพัดลมแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ

 • ติดตั้งสายดึงสวิตซ์ไฟเพื่อเลือกปิดไฟในจุดที่ไม่ใช้งาน

 

2.2 การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน

-ไม่มี-

2.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2561

-ไม่มี-

2.4 โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2.5 นโยอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน

 • เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.00 น. และปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 16.00 น. ก่อนเลิกงาน
 • ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
 • ปิดไฟในตอนเที่ยงหรือเมื่อไม่มีคนอยู่ห้อง
 • ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาตอนเที่ยงหรือไม่ใช้งาน

3.1 นโยบายลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน

 • มีการใช้ปิ่นโตและแก้วเก็บความเย็นแทนการใช้ถุงหรือแก้วพลาสติก
 • มีการใช้ถุงผ้าในการใส่เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 • การใช้ระบบ E-Office ในการส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ
 • การใช้ระบบ E – Car ในการจองรถรับส่ง เพื่อลดการใช้เอกสาร
 • การใช้ระบบ E Meeting ในการประชุม
 • การใช้กระดาษ Reuse ในการทำงาน เช่น การถ่ายเอกสาร

 

3.2 โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ

 • สำนักวิชาการจัดการ มีการแยกถังขยะ เพื่อช่วยคัดแยกขยะในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป

   

 • สำนักวิชาการจัดการ มีการแยกถังขยะ เพื่อช่วยคัดแยกขยะในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป

 3.3 การจัดการขยะมีพิษ

-ไม่มี-

3.4 การจัดการขยะอินทรีย์

-ไม่มี-

3.5 การบำบัดขยะอนินทรีย์

-ไม่มี-

3.6 การจัดการน้ำเสีย

-ไม่มี-

ข้อมูลการใช้น้ำ

ปี พ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน
-ไม่มี-

การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ
-ไม่มี-

การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ
-ไม่มี-

นโยบายอนุรักษ์การใช้น้ำของหน่วยงาน
-ไม่มี-

5.1 จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงาน

 • จำนวนรถจักยานที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คัน
 • จำนวนจักยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากร จำนวน 29 คัน

 

 5.2 ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับ การกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย

 • รณรงค์การใช้รถร่วมกัน ทางเดียวกันไปด้วยกัน
 • มีการรณรงค์ให้ใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

      

 

5.3 นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน

 • กระตุ้นให้มีการเดินเท้า หรือการใช้จักยานในการเดินทางไปติดต่อหน่วยงานหรือเดินทางไปสอนแทนการใช้รถยนต์6.1 รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

 รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน

✅ รวม 13 รายวิชา

1.  THB60- 111การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Sustainable Tourism

2.  THB60- 312การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว Tourism Planning and Tourism Resource Development

3. THB60- 313การจัดการโครงการการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวชุมชนTourism Project Management and Community-based Tourism

4. THB60- 232การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเลMarine Tourism Management

5. THB60- 233การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรArgo Tourism Management

6. THB60- 332ภูมิศาสตร์ และทรัพยากรการท่องเที่ยวGeography and Tourism Resources 

7. THB60- 432การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศEcotourism Management

8. THB60- 342การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรมEnvironmental Management in Hotel

9. ECN62-261 เศรษฐศาสตร์เกษตร Agricultural Economics

10. ECN62-262 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Environmental Economics

11. ECN62-362 เศรษฐศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ Economics and Management of Natural Resources

12. ECN62-461 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม Project Appraisal in Agriculture and Environment

13. ECN62-462 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Selected Topics in Agricultural Economics, Resources, and Environment

6.2 จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

รวม 11 ทุน

1.บทบาทของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

2.การจัดกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและการวิเคราะห์ความสามารถในการแข็งขันของแหล่งท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเกณฑ์เสาหลักด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

3.การประเมินด้านเศรษฐศาสตร์การขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำกันตังและร่องน้ำปากพนัง

4.รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่มีความสมดุล

5.ความพร้อมในการเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักในลุ่มน้ำปากพนัง กรณีศึกษา: ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

6.โครงการศึกษาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ทรัพยากรจากในพื้นที่ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.การศึกษาเชิงเปรียบเทียบช่องว่างทางส่วนเหลื่อมการตลาดและความต้องการมาตรฐานผักปลอดภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

8.โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

9.การพัฒนาแนวทางในการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรและการสื่อความหมายธรรมชาติในอุทยานธรณีโลกสตูล

10.การต่อยอดภูมิปัญญาจากการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริมจากต้นจาก

11.การพัฒนาศักยภาพชุมชน และเครือข่าย ภูมิปัญญาต้นจากเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สู่ตลาดเชิงพานิชย์

6.3 จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด

-ไม่มี-

6.4 จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับ เรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

-ไม่มี-

6.5 จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน

-ไม่มี-

6.6 จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

 • นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมปล่อยปู คืนสู่ทะเล ณ ป่าชายเลนบ้านแหลม ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 • นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม สร้างบ้านปู บ้านปลา ปลูกป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนบ้านแหลม ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช