242493525_6180429018696452_6788846174754804599_n

ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Professional Culinary Arts


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต (ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration (Professional Culinary Arts)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

สาขาการศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะการวิเคราะห์ และการสื่อสาร ในวิชาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ โดยบูรณาการความรู้จากสหสาขาวิชาชีพ พร้อมความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ บ่มเพาะความใฝ่รู้ ตลอดจนยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมุ่งยกระดับการเรียนการสอนโดยการพัฒนาและสร้างความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศตลอดจนตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านวิชาชีพไปดำเนินกิจการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในการจัดการและผลิตอาหาร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืนของประเทศต่อไป


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในยุคดิจิตอลที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บัณฑิตจึงต้องเป็นทั้งผู้ที่มีสมรรถนะหลักด้านความรู้ ความสามารถ ความเป็นเลิศในทางวิชาการ รวมทั้งการมีทัศนคติเชิงบวก พร้อมด้วยจิตวิทยาบริการ และการบริการมูลค่าสูงภายใต้ความเป็นไทย (Thainess) โดยจุดเด่นของบัณฑิตทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมคือความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ ความสามารถในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการทางการท่องเที่ยว มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีควบคู่กับการมีบุคลิกภาพที่ดี และด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้โดยใช้การทํางานเป็นฐาน (Active Leaning) บัณฑิตสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ Bigdata และ AI (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการในตลาดโลก


แนวทางประกอบอาชีพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครัว ภัตตาคาร ธุรกิจการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารและบริหารจัดการภัตตาคาร หรือธุรกิจที่พัก โรงแรมและรีสอร์ท โดยผู้จบการศึกษาสามารถเลือกตำแหน่งงานในด้านต่างๆ อันได้แก่

1)  การประกอบอาหาร อาหารไทย อาหารตะวันตก อาหารตะวันออก และอาหารนานาชาติ

2)  การประกอบอาหารประเภทเบเกอรี่ ขนมอบ ขนมหวาน และขนมไทย

3)  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหาร ในอุตสาหกรรมอาหาร

4)  นักพัฒนาตำรับอาหารและรายการอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร

5)  นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในอุตสาหกรรมอาหาร

6)  ผู้ประกอบการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการผลิตและจำหน่ายอาหาร

7)  อาจารย์/นักวิชาการ ด้านครัวและศิลปะการประกอบอาหาร


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพหรือสาขาอื่นๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 22,400.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 268,800.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า179 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป40 หน่วยกิต
     (1)   กลุ่มวิชาภาษา20 หน่วยกิต
     (2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์8 หน่วยกิต
     (3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์8 หน่วยกิต
     (4)  กลุ่มวิชาบูรณาการ4 หน่วยกิต
     (5)  กลุ่มวิชาสารสนเทศ*     4 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ114 หน่วยกิต
     (1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ34 หน่วยกิต
     (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน80 หน่วยกิต
          2.1 วิชาเฉพาะบังคับ56 หน่วยกิต
          2.2 วิชาเฉพาะเลือก      24 หน่วยกิต
3. หมวดเลือกเสรี8 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ17 หน่วยกิต
Facebook Comments