Home / หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Tourism and Hotel


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยวและโรงแรม)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration (Tourism and Hotel)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สำนักวิชาการจัดการ พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยบูรณาการความรู้จากสหสาขาวิชาชีพ ทั้งทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและสปา และกลุ่มธุรกิจครัวและภัตตาคาร พร้อมความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ บ่มเพาะความใฝ่รู้ตลอดจนยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยกลไกการฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านระบบการเรียนการสอนด้วย “ระบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 1 ปีการศึกษา” และการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถานประกอบการชั้นนำของประเทศ ภายใต้ระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกลุ่มวิชาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้บัณฑิตได้เพิ่มพูนความรู้และระบบที่เป็นสากลด้วยประสบการณ์ต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวอาเซียน และการท่องเที่ยวโลก


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในยุคดิจิตอลที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บัณฑิตจึงต้องเป็นทั้งผู้ที่มีสมรรถนะหลักด้านความรู้ ความสามารถ ความเป็นเลิศในทางวิชาการ รวมทั้งการมีทัศนคติเชิงบวก พร้อมด้วยจิตวิทยาบริการ และการบริการมูลค่าสูงภายใต้ความเป็นไทย (Thainess) โดยจุดเด่นของบัณฑิตทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมคือความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการ ความสามารถในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการทางการท่องเที่ยว มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีควบคู่กับการมีบุคลิกภาพที่ดี และด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้โดยใช้การทํางานเป็นฐาน (Active Leaning) บัณฑิตสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ Bigdata และ AI (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการในตลาดโลก


แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สามารถทำงานได้หลากหลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการประกอบธุรกิจส่วนตัวภายใต้ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว อาทิ

1. ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนทางการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มัคคุเทศก์จัดนำเที่ยวภายใน หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวต่างประเทศ พนักงานสายการบิน นักออกแบบและบริหารจัดการการจัดประชุม สัมนา นิทรรศการ การนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และอีเว้นท์ (MICE & Event) นักบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเทียวและโรงแรม เป็นตัน 
2. ธุรกิจโรงแรมและสปา เช่น ตำแหน่งงานทางด้าน งานบริการส่วนหน้า (Front) งานบริหารจัดการส่วนงานแม่บ้าน งานบริหารจัดการธุรกิจที่พัก โรงแรม และรีสอร์ท การบริหาร จัดการและให้บริการในธุรกิจสปา Spa Therapist ผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก รีสอร์ทและธุรกิจสปา เป็นต้น 
3. ธุรกิจครัวและภัตตาคาร เช่น งานบริการในธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มในที่พัก โรงแรม ร้านอาหารและภัตตาคารชั้นหนึ่ง การออกแบบรายการอาหาร เครื่องดื่มรูปแบบสร้างสรรค์ การจัดซื้อและควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม งานบริการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารจัดการธุรกิจจัดเลี้ยงในและนอกสถานที่ เป็นต้น


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรมหรือสาขาอื่นๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 20,400.- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 244,800.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 179 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มภาษา 20หน่วยกิต
  (2) กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 4 หน่วยกิต
  (4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
     
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 131 หน่วยกิต
  (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 68 หน่วยกิต
  (2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 22 หน่วยกิต
  (3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 41 หน่วยกิต
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

 


Facebook Comments