สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,SMWU

การประชุมแนวทางการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด SDGs ประเด็นความต้องการในการบริการวิชาการ การใช้ประโยชน์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนและยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของเทศบาลตำบลปากท่อ จ.ราชบุรี

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญในการประชุมแนวทางการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด SDGs ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากท่อ จ.ราชบุรี
 
                                                                                                    ซึ่งนำโดย รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                                                                                                    ร่วมกับ ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ รักษาการคณบดีสำนักวิชาการจัดการ
                                                                                                    ได้รับเชิญจากนายอิทธิกร เล่นวารี นายกเทศมนตรีตำบลปากท่อ จ.ราชบุรี
 
            ในการประชุมแนวทางการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด SDGs ทั้งนี้ได้หารือ และรับฟังประเด็นความต้องการในการบริการวิชาการ การใช้ประโยชน์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนและยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของเทศบาล กับท่านนายกและทีมเทศบาล ต.ปากท่อ โดยมุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ การต่อยอดและสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น บนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น ที่สำคัญคือการสร้างความพร้อมสู่สังคมสูงวัยด้วยที่นี่สัดส่วนผู้สูงวัยกว่าร้อยละ 40 ซึ่งภายใต้เป้าหมายในการพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปากท่อ จึงต้องการแผนการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ ตลอดจนประสงค์บูรณาการการพัฒนาพื้นที่กับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
Facebook Comments