สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

       

          ปี พ.ศ. 2565 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อตั้งครบ 30 ปี และเป็นปีที่สำนักวิชาการจัดการเปิดรับนักศึกษามาครบ 25 ปี โดยในปีนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงในสำนักวิชาการจัดการเนื่องมาจากการเติบโตของหลักสูตรต่าง ๆ ในสำนักวิชาการจัดการทำให้มีการแยกสำนักวิชาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ ทำให้สำนักวิชาการจัดการ ณ ปัจจุบันมี 3 สาขาวิชา 4 หลักสูตร ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ได้แก่
          1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
          2. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล หลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์
          3. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล และหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ
         

           สำนักวิชาการจัดการมีวิสัยทัศน์สู่การเป็นสถานศึกษาด้านการจัดการที่นำเสนอประสบการณ์และสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เป็นเลิศด้านการจัดการด้วยผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมุ่งเป็นประตูสู่ความสำเร็จ (Gateway to Achievement) ที่พร้อมร่วมสร้างความสำเร็จให้กับทั้งนักศึกษา ธุรกิจ หน่วยงาน องค์กรและชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัยศักยภาพของคณาจารย์ในสำนักวิชาการจัดการที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งการสอน วิจัยและประสบการณ์ในภาคธุรกิจ ในด้านการจัดการเรียนการสอน สำนักวิชาการจัดการได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพภายใต้มาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศสหราชอาณาจักร และการจัดการสหกิจศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสำนักวิชาการจัดการได้มีโอกาสปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนจบการศึกษาเป็นระยะเวลา 8 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
       

          นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและบริหารธุรกิจ อาทิ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาดและการสร้างแบรนด์ การบริการ การท่องเที่ยว และการประกอบอาหาร รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีความร่วมมือกับนักวิชาการในต่างประเทศ สำนักวิชาการจัดการมุ่งมั่นในการพัฒนาและร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการ
         

          ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นประตูสู่ความสำเร็จ สำนักวิชาการจัดการยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง รวมถึงทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมสำนักวิชาการจัดการและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในนามของคณบดีสำนักวิชาการจัดการ ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นของคณาจารย์และบุคลากรในสำนักวิชาการจัดการทุกท่านต่อการร่วมสร้างความสำเร็จของทุกภาคส่วน และจะใช้ศักยภาพของสำนักวิชาการจัดการในการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการจัดการบนฐานความเชี่ยวชาญของสำนักวิชาการจัดการในด้านการจัดการโลจิสติกส์ การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล และศิลปะการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ และยินดีที่จะร่วมเปิดประตูสู่ความสำเร็จกับทุกท่าน
                                                 

                                                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
                                                                     รักษาการคณบดีสำนักวิชาการจัดการ

       

 

Facebook Comments