สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

       

              The School of Management aspires to become a leading educational institution in the field of Business Administration by providing enriching experiences and fostering learning opportunities that pave the way toward becoming a globally ranked business school. Our School comprises three departments and four innovative programs designed to address the disruptions in the digital landscape, industry needs and the evolving business environment, reflecting our commitment to modernizing education in response to the dynamic needs of the business community:

  1. Department of Logistic Management, offering Bachelor of Business Administration (BBA.) in Logistic Management.
  2. Department of Digital Marketing, presenting, offering Bachelor of Business Administration (BBA.) in Digital Marketing and Branding.
  3. Department of Tourism and Pro Chef, offering Bachelor of Business Administration in Tourism and Hotel Management and Bachelor of Business Administration (BBA.) in  Professional Culinary Arts Program.

               The School of Management has the vision to be an educational institution of excellence in management education, where immersive experiences and groundbreaking international research pave the way for outstanding management practices. Our mission is to serve as a Gateway to Achievement, empowering students, businesses, organizations, and local communities through the expertise and innovative research capabilities of our distinguished faculty. We pride ourselves on delivering exceptional education grounded in the United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) and enriched by cooperative education, ensuring our teaching and learning methods are of the highest quality.

               We offer an unparalleled opportunity for our senior students to engage in an 8-month professional placement in both local and international settings, significantly enhancing their employability and preparing them to be industry-ready upon graduation.

              In addition, with a strong commitment to driving research in various areas related to management and business administration such as logistics management, marketing and branding, hospitality, tourism, and culinary art, including research publications in international academic journals through collaboration with international researchers. We also focus on building a collaborative partnership with international researchers, hosting and running international symposiums, workshops and conferences to bring international cutting-edge knowledge and thinking to students and colleagues, and working on research that impacts businesses, societies and policies. The School of Management is committed to developing and co-creating an excellent learning experience in management.

               Dedicated to being the gateway to achievement, the School of Management extends a heartfelt welcome to our new students, parents, and all visitors to joining the vibrant community of the School of Management at Walailak University. As we stand on the threshold of 2024, we mark the 32nd anniversary of our university with pride and renewal. On behalf of the Dean, I take this moment to renew our commitment: each member of our faculty and staff is dedicated to fostering the success of our students and all stakeholders. Utilizing our strengths in human capital development and drawing upon our specialized knowledge in logistics management, digital marketing and branding, tourism and hotel  management, and professional culinary arts, we are poised to contribute significantly to your achievements. We are excited to open this gateway to achievement together with you.

                                      

Thank you.

 Pimlapas Pongsakornrungsilp, Ph.D.
Assistant Professor
Dean of School of Management

Facebook Comments