สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

 

    

               In the year 2022, it is the 30th Anniversary of Walailak University and the School of Management has been welcoming students for 25 years. During this year, there has been a dramatic change within our school due to the growth of our school in terms of the number of students. Therefore, the three programs were separated to establish a new school for flexibility in management resulting in our new management with 3 departments and 4 programs which could be seen that these are modern programs for the changes in the business society:
          1. Department of Logistic Management, Logistic Management Program
         2. Department of Digital Marketing, Digital Marketing and Branding Program         
         3. Department of Tourism and Pro Chef, Tourism and Hospitality Management in Digital Era Program, and Professional Culinary Arts Program.

               The School of Management has the vision to be an educational institution in management that offers experiences and creates learning opportunities for excellent management through international research. We aim to be the Gateway to Achievement that is capable to contribute the success of the students, businesses, organizations, and the local communities by utilizing the potential, knowledge, and experiences of our faculties in teaching and research in the business sector. In learning management, the School of Management has focused on providing quality of teaching and learning, according to The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF), and cooperative education. We provide opportunities for the 4th year students in the School of Management to work in both domestic and international organizations before graduating for 8 months to increase their employability potential and become qualified graduates.

               In addition, with a strong commitment to driving research in various areas related to management and business administration such as logistics management, marketing and branding, hospitality, tourism, and culinary art, including research publications in international academic journals through collaboration with international researchers. We also focus on building a collaborative partnership with international researchers, hosting and running international symposiums, workshops and conferences to bring international cutting-edge knowledge and thinking to students and colleagues, and working on research that impacts businesses, societies and policies. The School of Management is committed to developing and co-creating an excellent learning experience in management.

               With a commitment to being the gateway to achievement, The School of Management would like to give a warm welcome to new students and parents including everyone who visits the School of Management and Walailak University. On behalf of the Dean of the School of Management, we reaffirm the commitment of all faculties and staffs in the School of Management to be a part of contributing the success in all sectors, and we will use our potential in human capital development based on the expertise of the School of Management in the field of logistics management, digital marketing and branding, and tourism and hospitality management in the digital era and professional culinary arts. We are willing to share the gateway to achievement with you.

 

 

Thank you.
Siwarit Pongsakornrungsilp, Ph.D.
Associate Professor
Dean of School of Management

Facebook Comments