อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินรายการแถลงข่าว UNWTO.TedQual

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นผู้ดำเนินรายการแถลงข่าวการได้รับรองมาตรฐานสากล (WNWTO.Tedqual) ในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และดำเนินรายการการการประชุมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับประเทศไทย ณ องค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 120 คนจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ ซึ่งในงานดังกล่าวมีท่านพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน

 

Facebook Comments