สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

Dr. Sukhuman Klamsaengsai was invited to be a moderator for the ‘UNWTO.TedQual’ Press Conference

          On June 14, 2018, Dr. Sukhuman Klamsaengsai, a lecturer of Tourism and Hospitality Industry Program, School of Management, Walailak University (NIDA Alumni) was invited to be a moderator for the ‘UNWTO.TedQual’ Press Conference at UNWTO, Bangkok. This event was organized by National Institute of Development Administration (NIDA) to announce the certification of WNWTO.Tedqual (Tourism Education Quality) standard guarantee for Graduate Curriculum. Also, Dr. Sukhuman moderated the meeting of ‘Thailand Sustainable Tourism’ Plan and Policy.

Facebook Comments