ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ภาษาอังกฤษ: Master of Business Administration Program in Innovation Management and Business Development
ชื่อปริญญา ภาษาไทย: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ) ภาษาอังกฤษ: Master of Business Administration (Innovation Management and Business Development)
ปรัชญา / วัตถุประสงค์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะภาคปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวมเป็นสำคัญ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร “มหาบัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างธุรกิจ หรือทำงานในองค์กรต่างๆที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน การประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ประเทศ และภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสและการแก้ปัญหาทางธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิธีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจในบริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตระหนักซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรู้และทักษะในการทำงานด้านบริหารธุรกิจอันพึงประสงค์ขององค์กรต่างๆ”
แนวทางประกอบอาชีพ มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจของหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบธุรกิจส่วนตัว อาทิ ในองค์การภาครัฐสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์ นักวางแผน เจ้าหน้าที่ด้านการบริหาร ส่วนองค์การภาคเอกชนซึ่งได้แก่ บริษัท ธนาคาร สถาบันการเงิน เป็นต้น สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ นักการตลาด เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษา ตลอดจนผู้บริหารขององค์การ นอกจากนี้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปสร้างและประกอบธุรกิจของตนเองตามความถนัดของแต่ละบุคคล
แนวทางการศึกษาต่อ มหาบัณฑิตสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 29,000.- บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 174,000.- บาท
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
     
  (1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาบังคับ 36 หน่วยกิต
  (3) วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต
     
2. หลักสูตรแผน ข  
  (1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
  (2) หมวดวิชาบังคับ 36 หน่วยกิต
  (3) หมวดวิชาเลือก 8 หน่วยกิต
  (4) การค้นคว้าอิสระ 7 หน่วยกิต
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เว็บไซต์หลักสูตร
Facebook Comments