ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ใฝ่รู้ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาในระดับสูง สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสามารถประยุกต์ความรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมได้


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1. บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์ 2. บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 3. บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับสภาพความเป็นจริงของสังคมได้ 4. บัณฑิตต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพผ่านระบบสหกิจศึกษา


แนวทางประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน งานวางแผนการผลิต/จัดซื้อ/ขนส่ง เป็นต้น รวมทั้งงานในตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสามารถที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วย


แนวทางการศึกษาต่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เน้นให้บัณฑิตนั้นสามารถค้นคว้าและทำวิจัยได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 14,400 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 172,800 บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
  157 credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  40 credits
  1.กลุ่มวิชาภาษา 20 credits
  2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 credits
  3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 credits
  4.กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 credits
  5.กลุ่มวิชาสารสนเทศ* 4 credits
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร
    credits
2. หมวดวิชาเฉพาะ
  109 credits
  1.กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 44 credits
  2.กลุ่มวิชาเอก 48 credits
  3.กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 credits
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
  8 credits
Facebook Comments