สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,เด็กการจัดการ,การจัดการวลัยลักษณ์ , การจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,แหล่งปัญญาด้านการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,WalailakUniversity, SM,Schoolofmanagement,ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้เป็นคนดีและคนเก่ง,มีความรู่และความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติ,

 

Program

TH: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

EN: Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management


Degree

TH: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)

EN: Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management


Philosophy

Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management Committed to producing graduates with knowledge, skills, knowledge and ethics in the profession. Have social responsibility Including having basic knowledge to study at a higher level Build academic excellence through practical training experience through a cooperative education system. As well as being aware of the changes in the business environment And able to apply knowledge to the reality of society.


Desirable Characteristics of the Course

  1. Graduates must be knowledgeable, skilled, and proficient in logistics management.
  2. Graduates must be persons with professional ethics.
  3. Graduates must be capable of applying knowledge to the realities of society.
  4. Graduates must have knowledge and professional experience through the cooperative education system.

Career path

Upon graduation in the Bachelor of Business Administration program Logistics Management Able to work in both public and private sectors In various fields including logistics and supply chain Production planning / purchasing / transportation, etc., as well as other related positions and able to operate a personal business as well.


Study path

Bachelor of Business Administration Program Logistics Management Emphasize that graduates are able to research and do research on their own. To establish a basis for further study in the master’s and doctoral level in the field of business administration. Logistics branch Or other fields Relevant In every institution, both domestic and international.


Fees

Tuition fee per semester is 14,400 baht.

Tuition fee throughout the course is 172,800 baht.


Program structure

Number of credits Total throughout the course no less than 157credits
1. General Education  
 40credits
 1.1 Language Cours20credits
 1.2 Humanities and Social Sciences8credits
 1.3 Science and Mathematics8credits
 1.4 Integrated Course4credits
 1.5 Information subject *4credits
Note * Not counting the credits in the course structure.  credits
2. Specific subjects  
 109credits
 2.1 Business Core Course44credits
 2.2 Majors Compulsory48credits
 2.3 co-operative education17credits
3. Free Elective Courses  
 8credits

 

 

Facebook Comments