Home / ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วิจัย-บริการวิชาการ-สัมมนา

อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

           อาจารย์หล …

Read More »

อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ “โครงการ OTOP Village”

          ผู้ช่วยศาสตราจา …

Read More »

ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ได้รับเชิญร่วมสร้างแบรนด์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

          ผู้ช่วยศาสตราจา …

Read More »

อาจารย์บริหารธุรกิจนำเสนอผลงานวิจัยเด่นในการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”

           ผู้ช่วยศา …

Read More »

อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินรายการแถลงข่าว UNWTO.TedQual

          เมื่อวันที่ 14 …

Read More »

กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ในหัวข้อ “การทำแผนการผลิต/โครงการ การตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร และการจัดการสินค้าเกษตร”ในโครงการสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย เกษตรอำเภอท่าศาลาณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลุงเลื่อน พรมวี ตำบลสระแก้ว

          หลักสูตรเศรษฐศา …

Read More »

อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี : ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น 3 ปีซ้อน

อาจารย์ ดร. รุ่งรวี จิตภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรบ …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการจัดงาน WIL National Conference #2 และ SAMUI MODEL SHARING DAY

ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดม …

Read More »

สำนักวิชาการจัดการ แสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ในคราวประชุมสำนักวิชาการจัดการประจำเดือนเมษายน 256 …

Read More »